TOM – Transgraniczny Ośrodek  Metodyczny to projekt polsko-ukraiński realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (Lublin) i Centrum Polityki Edukacyjnej (Lwów), współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Podstawowym celem projektu jest powołanie i rozwinięcie działalności Transgranicznego Ośrodka Metodycznego we Lwowie (Ukraina) dla

 • nauczycieli,
 • metodystów,
 • dyrektorów szkół,
 • trenerów organizacji pozarządowych

z obszaru

 • woj. lubelskiego, podkarpackiego,
 • obwodu lwowskiego, zakarpackiego.

Uczestnicy są zapraszani do udziału w czterech cyklach warsztatów. W każdym z cykli odbędą się 3 trzydniowe warsztaty dla stałej, 16-osobowej grupy uczestników, składającej się z 8 osób z Polski i 8 osób z Ukrainy.

Warsztaty zostaną zorganizowane w Polsce – w Zamościu i Przemyślu oraz Ukrainie – we Lwowie i Użhorodzie.

Wśród celów szczegółowych znalazły się m.in.:

 • innowacje w praktyce szkolnej i edukacji nieformalnej;
 • podwyższanie kwalifikacji dydaktycznych i pedagogicznych;
 • utworzenie transgranicznej sieci współpracy;
 • wsparcie instytucjonalne i merytoryczne powstającego ośrodka TOM;wymiana doświadczeń nauczycieli i metodyków.

W okresie 2 lat realizacji projektuod 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2015 r. – w ramach uruchamiania i rozwijania działalności TOM zorganizowane zostaną

 • Konferencja „Barwy edukacji” w dziedzinie współczesnych metod nauczania w Polsce i na Ukrainie (Lwów)  (zrealizowano 16 listopada 2013 r.);
 • Konferencja z okazji uroczystego otwarcia Transgranicznego Ośrodka Metodycznego (Lwów)  (zrealizowano 6 marca 2014 r.);
 • Targi Metodyczne w Zamościu  (zrealizowano 15 lutego 2014 r.) i Lwowie,  (zrealizowano 7 marca 2014 r.);
 • 24 warsztaty dla nauczycieli i trenerów organizacji pozarządowych,
 • 2 warsztaty dla dyrektorów szkół.

Powstanie również

 • ekspertyza dot. potencjału i istniejącego stanu współpracy ekspertów-metodyków na obszarze objętym działaniami projektu,  (zrealizowano w styczniu 2014 r.)
 • strategia współpracy transgranicznej w dziedzinie metodyki nauczania,
 • strona internetowa Ośrodka,
 • dwujęzyczna publikacja pt. „Modelowe rozwiązania w zakresie innowacji metodycznych”. 

W projekcie weźmie udział 546 nauczycieli, metodyków, trenerów NGO, ponadto z konsultacji w siedzibie TOM skorzysta 1200 osób i instytucji. Zostanie utworzona sieć współpracy, łącząca 32 szkoły w tym 16 polskich, 16 ukraińskich і 64 trenerów NGO po obydwu stronach granicy.

Wspólne plany PSPiA KLANZA i CPO wykraczają poza ramy czasowe danego projektu. Angażując szerokie środowiska nauczycielskie i NGO planujemy zapewnienie kontynuacji i rozwoju projektu TOM w kolejnych latach.

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

I grupa - nauczyciele klas 1-3 z Polski oraz nauczyciele klas 1-4 z Ukrainy.

II grupa - nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych klas 4-6 z Polski oraz klas 5-6 z Ukrainy.

III grupa - nauczyciele wychowania fizycznego gimnazjów i liceów z Polski oraz klas 6-9 z Ukrainy.

IV grupa - nauczyciele geografii i przedmiotów przyrodniczych gimnazjów
z Polski oraz klas 6-9 z Ukrainy.

Tematyka warsztatów:

 • Metoda KLANZY
 • Taneczne spotkania z KLANZĄ
 • Metody integracji, aktywizacji grupy, techniki poznawcze
 • Metody aktywne, innowacje pedagogiczne
 • Pedagogika fascynacji, metodyka cyrku
 • Planeta Mirkuwań – kształtowanie myślenia produktywnego
 • Lider zmiany – rozwój myślenia projektowego
 • Veselkova technologia, stosowanie i budowa własnych metod, innowacje w nauczaniu
 • Dialog kulturowy – inspirowanie folklorem
 • Współpraca transgraniczna szkół

 

Warsztaty metodyczne dla trenerów organizacji pozarządowych

I grupa - trenerzy organizacji edukacyjnych z Polski i Ukrainy.

II grupa - trenerzy organizacji prowadzących zajęcia pozaszkolne dla dzieci ze szkół podstawowych z Polski i Ukrainy.

III grupa - trenerzy organizacji, które są organem prowadzącym lub wspierającym placówki oświatowej.

IV grupa - trenerzy organizacji edukacyjnych  z Polski i Ukrainy.

 

Tematyka warsztatów:

 • Metoda KLANZY
 • Taneczne spotkania z KLANZĄ
 • Metody integracji, aktywizacji grupy, techniki poznawcze
 • Dialog kulturowy w oparciu o holistyczną koncepcję człowieka
 • Uczymy się bawiąc, innowacje w nauczaniu nieformalnym
 • Planeta Mirkuwań
 • Wzmocnienie liderów zmiany, myślenie projektowe
 • Metody aktywne
 • Pedagogika fascynacji, metodyka cyrku
 • Współpraca transgraniczna NGO i placówek oświatowych

 

Warsztaty metodyczne dla dyrektorów szkół

I grupa - dyrektorzy szkół podstawowych z Polski i Ukrainy.

II grupa - dyrektorzy szkól ponadpodstawowych i stowarzyszeniowych z Polski i Ukrainy.

Tematyka warsztatów:

 • Metoda KLANZY
 • Innowacyjne metody nauczania
 • Lider zmiany – rozwój myślenia projektowego
 • Pedagogika fascynacji, metodyka cyrku
 • Angażowanie społeczne
 • Myślenie projektowe
 • Dialog kulturowy