PARTNER WIODĄCY:

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (PSPiA KLANZA)

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA  jest organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.

Podstawowym celem KLANZY jest wprowadzanie stylu w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalającego aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowaniu podmiotowości.

PSPiA KLANZA

  • prowadzi działalność w zakresie doskonalenia nauczycieli i pedagogów,
  • organizuje i prowadzi działania animacyjne dla małych i dużych grup dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
  • prowadzi programy z zakresu profilaktyki społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych i socjoterapii,
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
  • realizuje własny plan wydawniczy.

KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie; w Polsce działa 15 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, wpisana do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DN. 2.14123/rej/18/00.

W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 80 wysokokwalifikowanych trenerów i animatorów. Szkolenia są organizowane głównie dla nauczycieli, ale także animatorów kultury, pedagogów, pracowników społecznych, katechetów.

Kontakt:

PSPiA KLANZA

ul. Peowiaków 10/9, 20-007 Lublin

tel. 81 534 65 83

e-mail: biuro@klanza.org.pl
http://www.klanza.org.pl/